Boboambo gaat vertrouwelijk en veilig om met uw privacy

PRIVACYVERKLARING


Boboambo neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.


Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij dit privacy statement opgesteld. U kunt deze ten allen tijde op onze website raadplegen.


Contactgegevens:


BOBO AMBO Clinic

Pleinweg 153a

3081 JL  Rotterdam

T: 06-88808885

M: boboambo@gmail.com


Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Binnen Boboambo registreren we de volgende persoonsgegevens:


Naam

Adres

Postcode

Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

BSN

Gegevens gezondheid

Gegevens zorgverzekering

Huisarts

Verwijzing arts of specialist

Nummer legitimatiebewijs

Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren. Wanneer wij gezondheidsgegevens of andere gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.


Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna gedurende 15 jaar conform de bewaartermijn volgens de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst opgeslagen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde doorgeven, uitsluitend met uw toestemming. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht de opgevraagde gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Europa

Wij verstrekken geen persoonsgegevens partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Boboambo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


Alle personen die namens Boboambo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van technische/funcionele, analytische en tracking cookies (van derden). Lees meer over hoe hoe Boboambo met deze cookies omgaat in onze cookieverklaring.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.


 

COOKIEVERKLARING Boboambo

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Tracking cookies

Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina's die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn.

Social media

Op onze website staan knoppen van Facebook, Twitter en Linkedin. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina's worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linkedin om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar:infoboboambo@gmail.com.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.